Közérdekű adatok

Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság
Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság

A bizottságok feladat- és hatásköre

Általános feladatok

 • ellátja a képviselő-testület által átruházott egyes hatásköröket,
 • évente egyszer beszámol a képviselő-testületnek az átruházott feladat- és hatáskörének ellátásáról,
 • ellátja mindazon feladatköröket, amelyeket a képviselő-testület számára meghatároz,
 • előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását,
 • előkészíti a feladatkörében a képviselő-testület rendelet- és előterjesztés-tervezeteket,
  illetve véleményezi a mások által elkészített ilyen jellegű tervezeteket,
 • dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról,
 • feladatkörében ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját,
 • kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság fő feladatai:

 • véleményezi a gazdasági program, a költségvetés és a zárszámadás tervezetét,
 • véleményezi az önkormányzat költségvetését, vagyonát és gazdálkodását érintő előterjesztéseket,
 • ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, szükség esetén intézkedést kezdeményez a polgármesternél vagy a képviselő-testületnél,
 • véleményezi a helyi adószabályok tervezetét,
 • közreműködik a pénzügyi ellenőrzésekben,
 • előkészíti, véleményezi a gazdaságpolitikai, településfejlesztési döntéseket,
 • előkészíti, véleményezi az általános rendezési terv tervezetét,
 • véleményezi az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos előterjesztéseket,
 • előkészíti, véleményezi az oktatási és kulturális tárgyú előterjesztéseket,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és kulturális feladatainak végrehajtását, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
 • a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján javaslatot dolgoz ki oktatási és nevelési intézmények alapítására, fejlesztésére, korszerűsítésére, megszüntetésére, strukturális átalakítására,
 • állást foglal a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításában,
 • előkészíti az oktatást, nevelést érintő helyi rendelet-tervezeteket és az ügyrendi, környezetvédelmi és szociális bizottsággal közösen a képviselő-testület elé terjeszti,
 • közreműködik az oktatási, nevelési intézmények vezetői beosztására kiírt pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében,
 • meghallgatja az intézményvezetői álláshelyre pályázókat, és javaslatot tesz a vezetői megbízásra,
  a szükségletek és a lehetőségek felmérése alapján javaslatot dolgoz ki a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti feladatok fejlesztésére, korszerűsítésére, megszüntetésére, strukturális átalakítására,
 • javaslatot tesz közművelődési megállapodás megkötésére, közművelődési feladatok ellátásra a törvény követelményeinek megfelelően,
 • kezdeményezi a lakosság kulturális kezdeményezéseinek, önszerveződésének a támogatását, a művészi alkotó munka feltételeinek javítását, segíti művészi értékek létrehozását, megőrzését,
 • koordinálja a Polgármesteri Hivatal közreműködésével a kulturális eseményeket, rendezvényeket,
  támogatja az önkormányzat területén a muzeális emlékek gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását, hagyományainak ápolását,
 • közreműködik a község kommunikációs stratégiájának kialakításában,
 • figyelemmel kíséri és összegzi a helyi média tevékenységét,
 • ellátja a község természeti értékeinek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
 • szervezi a település turisztikai infrastruktúrájának fejlesztését,
 • ellátja a turisztikai feladatok koordinálását,
 • védi az önkormányzati és nem önkormányzati ingatlanon a művészeti alkotásokat,
 • gondoskodik a helyi jelentőségű természeti, műemléki érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról,
 • javaslatot tesz közterületek, kulturális és oktatási intézmények elnevezésére, a köztéri műalkotások létrehozására, elhelyezésére, áthelyezésére, restaurálására, megszüntetésére,
 • részt vesz a kulturális ágazatot érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok, koncepciók kidolgozásában,
 • közreműködik a településesztétikai tárgyú előterjesztések véleményezésében,
 • közreműködik a település épített környezetének emberhez méltó és esztétikus kialakításában,
 • ellátja a képviselő-testületi döntésekből adódó egyéb feladatokat.

Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság fő feladatai:

  • előkészíti, véleményezi, felülvizsgálja az SZMSZ tervezetét, a bűnmegelőzési koncepciót, ellenőrzi annak hatályosulását, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
  • kezdeményezi, véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
  • véleményezi a testület hatáskörébe tartozó megállapodások, szerződések tervezetét,szervezeti kérdésekben véleményez, javaslatot tesz,
  • feladatkörébe tartozik a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatokkal, valamint az összeférhetetlenséggel kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott – eljárás,
  • véleményezi a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét,

 

 • titkos választás esetén képviselő tagjai ellátják a szavazatszámláló bizottsági teendőket,
 • ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatokat,
 • gondoskodik a településfejlesztési koncepció és a település szerkezeti terv elkészítéséről, továbbá a meglévő rendezési tervek továbbfejlesztéséről,
 • gondoskodik a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv elkészítéséről,
 • véleményezi a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet,
 • véleményt nyilvánít a településfejlesztési koncepció és területfejlesztési terv alapján az ingatlan elidegenítésekről,
 • véleményezi a települési, térképészeti határkiigazítást,
 • gondoskodik a helyi vízrendezés és kárelhárítás, az árvíz és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkárelhárítás feladatainak ellátásáról,
 • kezdeményezi a forgalmi követelmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 évenként a forgalmi rend felülvizsgálatát,
 • közreműködik a környezetvédelemmel kapcsolatos döntések előkészítésében,
 • közreműködik zöldterületek védelmében és a környezetvédelmi beruházások előkészítésében,
 • javaslatot dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, erdők gyarapítására, ápolására, rekonstrukciójára,
 • gondoskodik a helyi jelentőségű természeti, műemléki érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról, a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottsággal együttműködve,
 • javaslatokat dolgoz ki a településüzemeltetési feladatok gazdaságosabb ellátására, a légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését szolgáló intézkedésekre,
 • részt vesz a településüzemeltetést, a környezetvédelmet érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,
 • véleményt nyilvánít a településüzemeltetéssel kapcsolatos – nem hatósági jellegű – feladatokról,
  véleményezi a közterületek és az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kérelmeket,
 • a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve, javaslatot dolgoz ki az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, átszervezésére, megszüntetésére,
 • előkészíti a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére és azok térítési díjaira vonatkozó helyi szabályozást,
 • véleményezi a polgármester által első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,
 • együttműködik a szociális gondoskodás és a gyermekvédelem területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra,
 • együttműködik a lakosságot érintő szociális és gyermekjóléti kérdésekben más szolgáltatókkal, az egyházakkal és a karitatív szervezetekkel a szociális gondoskodás összehangolása érdekében;
 • ellátja a testületi döntésből adódó egyéb feladatokat.