Jobbágyi község kommunális hulladékának összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Jobbágyi Község Önkormányzata
Postai cím: Bencsik u.10.
Város/Község: Jobbágyi
Postai irányítószám: 3063
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Jobbágyi Község Önkormányzata
Címzett: Tóth Renáta jegyző
Telefon: +36 32475201
E-mail: hivatal@xmail.profinter.hu
Fax: +36 32475201-107
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jobbagyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Jobbágyi község kommunális hulladékának összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása (Közszolgáltatói szerződés)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Jobbágyi község közigazgatási területe
NUTS-kód: HU313
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Közszolgáltatói szerződés Jobbágyi község közigazgatási területén a kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása, elhelyezése ártalmatlanítása céljából, amely magában foglalja:
– heti egyszeri lakosonkénti kukás hulladék gyűjtése és elszállítása;
– évente egyszeri lomtalanítás.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék     Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:     90512000-9
További tárgyak:     90511000-2
90511200-4
90511300-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Jobbágyi község kommunális hulladékának összegyűjtése, elszállítása hatósági engedéllyel működő hulladékártalmatlanító telepre.
– heti egyszeri lakásonkénti kukás ürítés (780 db, 120 l/kuka)
– önkormányzat intézményeinek heti egyszeri kukás ürítése (14 db, 120 l/kuka) közterületre kihelyezett konténeres ürítés (2 db, 4 m³/konténer)
A megadott mennyiség minden év január 1-ével módosítható, a tényleges igénybevétel alapján. A megadott mennyiségtől való eltérés a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján – 30 %-ig lehetséges.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/07/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/06/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az alábbi kötbérek megfizetését írja elő:
– késedelmes teljesítés esetére: 15.000,- Ft/nap
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF.
Az igénybevevőkkel történő elszámolás havonta történik a közszolgáltatást végző nyertes ajánlattevővel történő közvetlen elszámolás szerint a Kbt. 130. §-ában foglaltakra tekintettel, Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap. A fizetésre átutalással kerül sor, figyelemmel az Art. 36/A. §-ára is.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok (Kbt. 122. § (1) bekezdés) alapján, az eljárásban nem lehet
– ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró feltételek valamelyike,
– ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel
– ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró feltétel.
A Kbt. 56. § (1)-(2) szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (Kbt. 122. § (1) bekezdés, illetve Kormányrendelet 12. § alapján).
Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés, illetve a Kormányrendelet 10. § szerint).
A Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 3. § c) pontjában foglaltak szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Nyilatkozat az előző három évi teljes árbevételéről és az előző három év közbeszerzés tárgyának (települési szilárd hulladék összegyűjtése és/vagy ártalmatlanítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pont alapján a 55. § (1) bekezdés d) pont, és 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja)
Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése szerint járhat el.
Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés). Ez esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a teljes nettó árbevétele az előző három évben (2009-2011) összesen nem éri el a 20 millió forintot, ezen belül a települési szilárd hulladék összegyűjtése és/vagy ártalmatlanítása az előző három évben nem éri el évente a 7 millió forintos árbevételt.
A meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerinti követelmények esetében, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bekezdés); Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 36 hónap jelentősebb települési szilárd hulladék összegyűjtése és/vagy ártalmatlanításából származó szolgáltatásait ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szolgáltatás tárgyát,
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
— ellenszolgáltatás összegét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont].
2) Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg a műszaki felszereltség leírásáról. A megjelölt járművek vonatkozásában a forgalmi engedély egyszerű másolata és az eszközökre vonatkozó hatósági engedélyek másolata is csatolandó.
[Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pont ].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
1) az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 36 hónapban összesen a) legalább 2 db olyan szolgáltatási referenciával, amely települési szilárd hulladék összegyűjtése és/vagy ártalmatlanítása szolgáltatásra vonatkozik, és melyből 1 db referencia értéke eléri, vagy meghaladja a nettó 5.000.000,- (ötmillió) HUF,
b) legalább 1 db min. 500 ingatlan számára végzett települési szilárd hulladék összegyűjtése és/vagy ártalmatlanítása tárgyú szolgáltatási referenciával
2) nem rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező – legalább 1 db pormentes, öntömörítős járművel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
213/2001. (XI. 4.) Korm. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont     Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/06/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: br. 25.400,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára tartalmazza az ÁFA-t is. A fizetés feltételei és módja: A Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. FHB Bank 18203181-06008542-40010017 bankszámlájára utalással kell befizetni. Az átutaláson fel kell tüntetni az ajánlatkérés tárgyát.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/06/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/06/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Jobbágyi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő megbízottjától a dokumentációt az A. mellékletben megadott címen, hétfőtől csütörtökig 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00- 12.00 óra között, az ajánlatok leadásának utolsó napján 8.00- 10.00 óra között vehető át, továbbá az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglalt lehetőséget.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában megjelöltek.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni (Kbt. 122. § (5) bekezdés és 45. § (1) – (8) bekezdés), ezért kéri, hogy az ajánlattevők erre tekintettel tegyék fel kérdéseiket.
2. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban egy eredeti és egy másolati nyomtatott példányban, és a teljes ajánlatot pdf (vagy egyéb tovább nem szerkeszthető) formátumban, elektronikus adathordozóra (pl. CD-re vagy DVD-re írva vagy egyéb elektronikus adathordozón) egy példányban elektronikusan is, a dokumentációban meghatározottak szerint kell benyújtani.
3. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat (Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés).
4. Fordítás: Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt. 36. § (3) bekezdés). Az ajánlatban továbbá nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a fordítás(ok) tartalma teljes körűen megegyezik az eredeti iratban foglaltakkal. Előzőeken túlmenően ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, és a hiteles fordítási formát is. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
5. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és – adott esetben – a Kbt. 40. § (1) bekezdés és a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetnek (utóbbi két esetben átfedés esetén elegendő egyszer) ajánlathoz csatolni kell: – hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának, aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Nyilatkozatok:
Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie:
– a közbeszerzésnek azon a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont];
– az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont];
– azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkozniuk kell:
– az eljárást megindító hirdetmény feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés];
– arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot.
8. Az ajánlatban – ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta – nem kell igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni (Kbt. 36. § (5) bekezdés).
9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, illetve élhet a felvilágosítás kérés lehetőségével is adott esetben.
10. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4)]
11. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelésénél az ajánlattevő az ajánlati árát éves összegben kell, hogy megadja. Az éves ár meghatározás díjkalkulációját a „Közszolgáltatói szerződés” 9. pontjában kell levezetni, a „Közszolgáltatói szerződés” 2. pontjában részletezett gyűjtőpontokhoz igazodva. A díjkalkulációban szereplő éves nettó értéket kell ajánlattevőnek a felolvasólapon feltüntetnie.
12. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatás egyéb díját 2013. január 1-jéig nem változtathatja, azt követően, pedig a KSH által és a szolgáltatás típusára megadott kulcs szerint módosíthatja azt. Az ártalmatlanítás (ürítés) díjának változását jogosult a változást követően azonnal érvényesíteni.
13. Az Országgyűlésben a 2000. évi XLIII. törvény 57. §-ának módosítása van folyamatban a díjkorlátozás tekintetében. A törvény esetleges életbelépésével összhangban a jelen beszerzés szerint megkötött közszolgáltatói szerződést felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani kell.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (jelen felhívásban: Kormányrendelet), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/05/23 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Postai cím: Meredek út 31.
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Nógrád M.-i Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Címzett: Laczkó Csaba
Telefon: 06-32/412-190
E-mail: utdoktor@utdoktor.hu
Fax: 06-32/412-190
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Postai cím: Meredek út 31.
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Nógrád M.-i Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Címzett: Laczkó Csaba
Telefon: 06-32/412-190
E-mail: utdoktor@utdoktor.hu
Fax: 06-32/412-190
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
——————–(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)——————

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék     Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*
*
Website